The BrainMind Audit™

EEG-avusteinen ohjelma perustuu kahteen innovatiiviseen mittariin: BrainMind Audit™ profiili antaa selkeän kuvan yksilön aivotoimintojen peruspiirteistä, niin vahvuuksista kuin heikkouksistakin. Self-Me-I™ indeksi tavoittaa minuuden kokemuksessa meditaation myötä havaittavia muutoksia.

BrainMind Audit™ on BM-Sciencen kehittämä innovatiivinen mittausmenetelmä, joka perustuu kognitiivisen neurotieteen piirissä tehtyyn kattavaan perustutkimukseen sekä tutkimuskeskuksen omaan kehitystyöhön. BrainMind Audit™ antaa mahdollisuuden määrittää objektiivinen arvo sellaisille mentaalisille toiminnoille kuin keskittymis- ja huomiokyky, informaation käsittelyn nopeus, stressinsäätely, tunteet ja aivojen kokonaisvoimavarat.

BrainMind Audit™ on QEEG -tekniikan mahdollistama väline, jolla voi luotettavasti mitata, mitä pitkäaikaisia vaikutuksia meditaatiolla ja joogalla on aivojen ja mielen toimintojen optimoimisessa. BrainMind Audit™ antaa mahdollisuuden arvioida objektiivisesti henkilön aivojen ja mielen toiminnan tilan, ennen (lähtöarvo) ja jälkeen tietyn harjoitusajan. Tämän myötä se tarjoaa ohjaajille ja valmentajalle perusteltua tietoa, jonka nojalla hän voi ehdottaa erityyppisille yksilöille kullekin mahdollisimman hyvin sopivaa harjoitusohjelmaa, jonka myötä tämä voi saada käyttöönsä entistä suuremman osan aivojensa koko kapasiteetista.

BrainMind Audit™ perustuu digitaalisen EEG:n mittausinformaation matemaattiseen ja tilastolliseen muokkaamiseen niin, että oleellinen informaatio saadaan tiivistetyksi BrainMind Audit™ profiiliksi yhdelle värikoodatulle sivulle. BrainMind Audit™ profiilin lopputulos syntyy analysoimalla lukuisa joukko joogaharjoitukseen liittyviä indeksejä siitä informaatiosta, joka sisältyy kansainvälisen 10-20 elektrodisysteemin mukaisesti standardoituun 19-kanavaisen QEEG –mittaustallenteeseen. BrainMind Audit™ profiilin 9 evaluointimittaria antavat ainutlaatuisen tarkan yhteenvedon EEG:llä saatavasta informaatiosta – tavalla mikä ei ollut mahdollista ennen digitaalisen mittaustekniikan kehittymistä. Kvantitatiivisten mitta-arvojen myötä muutoin monimutkaiset neurofysiologiset käsitteet on helppo ymmärtää.

Kuva Brain Audit™ lomakkeesta

Käytetty mittaustapa perustuu oletukseen siitä, että meditaatio voi indusoida aivoihin sekä erilaisia tietoisuuden tiloja (state) että pysyvämpiä piirteitä (trait). Tila viittaa meditaation aikana mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin aistitoiminnassa, kognitiivisessa toiminnassa sekä itsensä tiedostamisessa, kun taas piirre tarkoittaa kestäviä muutoksia näissä tekijöissä; sellaisia jotka säilyvät riippumatta siitä, harjoittaako henkilö meditaatiota tai ei. BrainMind Audit™ mittaa meditaation pitkäaikaisia vaikutuksia eli piirteitä.

Suorittamalla säännöllisiä BrainMind Audit™ mittauksia voit seurata objektiivisesti niitä todellisia muutoksia, mitä jooga ja meditaatioharjoituksesi tuottavat, ja tulosten nojalla voit säätää harjoituksiasi optimoidaksesi kaikki kykysi.

Ilmoittaudu KalpaTarun EEG-avusteiselle meditaatiokurssille täällä.

BrainMind Audit™-menetelmän vaikuttavuus

Minkälaisia vaikutuksia BrainMind Audit™-menetelmän on havaittu tuottavan?

Ensimmäinen yksilölliset erot huomioiva EEG-avusteinen meditaatiokurssi antoi seuraavat tulokset 4-5 kuukauden meditaatioharjoituksen jälkeen.

 • Kaikilla osallistujilla jotkut käytetyistä mitta-arvoista parantuivat

  • Suuri enemmistö (65%) osallistujista sai selkeästi entistä paremmat arvot.

  • Suuri enemmistö (62%) käytetyistä mitta-arvoista parantui (huomaa, että jotkut arvoista olivat optimialueella jo ensimmäisessä mittauksessa)

  • 9% mitta-arvoista ja 11% osallistujista siirtyi ”optimi”-alueelle (huomaa, että jotkut arvoista olivat optimialueella jo ensimmäisessä mittauksessa)

 • Meditaation vaikutus on erilainen eri mitta-arvoilla ja eri osallistujilla

  • Mitä nuorempi osallistuja, sitä parempi lähtötaso ja sitä suurempi määrä mitta-arvoista parantui

  • Mitä kauempana tietty mitta-arvo oli optimista aluksi, sitä enemmän sen arvo parani

Yhteenveto tuloksista löytyy täältä. Tulokset osoittavat aivojen ja mielen toiminnan siirtyneen selvästi kohti optimialuetta.

EEG-avusteisen meditaation tulokset osoittavat, että jokainen voi määrätietoisella harjoituksella saada entistä suuremman osa aivojen ja mielen koko kapasiteetista käyttöönsä. Esittelimme saamiamme tuloksia kesällä 2015 kansainvälisessä Towards a science of consciousness konferenssissa. Metodin tieteellistä perustaa kuvaamme tarkemmin Journal of Physiology - Parisin paljon mielenkiintoa herättäneessä artikkelissa EEG-Guided Meditation: A Personalized Approach.

Kuvaava esimerkki

Esimerkkitapaus on 39-vuotias mies, joka ei ollut harjoittanut meditaatiota aikaisemmin. Lähtötason mittauksessa, joka tapahtui ennen meditaation aloittamista, seitsemän BrainMind Audit™ profiiliin kuuluvista yhdeksästä mitta-arvosta poikkesi optimitasosta (kuvassa harmaa ympyrä). Viiden kuukauden säännöllisen, yksilöllisesti ohjautuneen meditaatioharjoituksen (n. 20 minuuttia päivässä) jälkeen muutos oli huomattava. Kaikki mitta-arvot paranivat ja seitsemän niistä tuli optimitasolle. (kuvassa musta ympyrä). Toinen esimerkkitapaus löytyy täältä.

Esimerkki Brain Audit™-menetelmän vaikuttavuudesta

 

Self-Me-I™ indeksi

Self-Me-I™ indeksi perustuu default mode network’ia (DMN, ”aivojen lepotila verkosto”) koskevaan neurotieteelliseen tutkimukseen. Sen avulla digitaalisen EEG-tallenteen tarjoama kompleksinen tieto voidaan matemaattisia ja tilastollisia menetelmiä käyttäen tiivistää yhteen havainnolliseen kuvaan. 

Indeksin avulla minuuden eri puolia voidaan tarkastella toisistaan erillisinä aspekteina ”Self”, ”Me” ja ”I” ja toisaalta, useampia mittauksia tekemällä, nähdään kuinka näiden suhteellinen osuus muuttuu, kun persoonallisuus jooga- ja meditaatioharjoituksen myötä kehittyy. 

-‘Self’ viittaa viittaa minän korkeimpaan ulottuvuuteen, jonka myötä yksilö voi tiedostaa oman käytöksensä ja toimintansa (todistava tietoisuus). Tämän tekijän kautta voimme kontrolloida havainto- ja huomiokykyämme ja kokea sellaisia tiloja kuin rakkaus, myötätunto ja ilo.

-’Me’ viittaa maailmassa läsnä olevaan yksilöön, jolla on tietty keho, aistit, tunteet, muistot. Tämän tekijän myötä voimme olla osallina elämämme tapahtumisessa.

-’I’ viittaa minäkuvaan. Tämä reflektoitu minä osallistuu näköavaruudellisen ja mielensisäisen kuvaston muotoutumiseen, elämänkerrallisten muistojen mieleen palauttamiseen, merkitysperusteiseen ja loogiseen prosessointiin sekä kielen ymmärtämiseen ja kykyyn luoda kertomuksia.

Yksityiskohtaisemman tiedon myötä minuuden eri puolien toimintaa voidaan oppia paremmin säätelemään. Kun tiedämme, miten kehon ja mielen rauhoittuminen tai parempi kyky hallita muistojaan ja tunteitaan näkyvät aivotoiminnassa, käytettävissämme on aivan uudenlainen väline persoonallisuuden kehityksen ja henkisen kasvun edistämiseen.

Meditaation vaikutuksesta minuuden eri aspektien (kuten Self, Me, I) muutoksiin on vastikään julkaistu kaksi neurofysiologista tutkimusta:

Long-term meditation training induced changes in the operational synchrony of default mode network modules during a resting state.     

Trait lasting alteration of the brain default mode network in experienced meditators and the experiential selfhood.

(09) 541 4506
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
http://www.bm-science.com/ 

KalpaTaru

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
kalpataru.fi

Tekstin tai kuvien käyttö ilman lupaa kielletty.

2023 © BM-Science & KalpaTaru
Kaikki oikeudet pidätetään.